سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف 
کارشناس 
 
 
فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی  
همکاری 
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور 
ناظر 
 
 
نظارت برنامه‌های توسعه خوشه‌ای 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
اقتصاد اسلامی 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
اقتصاد خرد 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
اقتصاد کلان 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
اقتصاد رياضی 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
اقتصاد سنجی 
تدریس 
دانشکده علوم اقتصادی 
مدرس 
 
 
انديشه اسلامی 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
اقتصاد مدیریت 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
اقتصاد نیروی کار 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
منابع فقهي اقتصاد اسلامی