دادگاه بین المللی حقوق دریا: یک ارزیابی
40 بازدید
محل نشر: مجله حقوقی بین المللی » پاییز و زمستان 1384 - شماره 33
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی