دیوان بین المللی دادگستری: موضوعات منتخب درباره مسئولیت دولت
39 بازدید
محل نشر: مجله حقوقی بین المللی » بهار و تابستان 1385 - شماره 34
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی