نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه تکنولوژی
40 بازدید
محل نشر: مجله اقتصادی » بهمن و اسفند 1382 - شماره 27 و 28
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی