آراء مربوط به ایرادات مقدماتی صادره از دیوان بین المللی دادگستری در پرونده های مشروعیت توسل به زور
37 بازدید
محل نشر: مجله حقوقی بین المللی » پاییز و زمستان 1386 - شماره 37
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی